قوانین و مقرارت

همکاری در فروش فقط در صورت داشتن مجوز کتاب ها انجام می شود.

مطالبی که در سایت منتشر شده صرفا جنبه آموزشی دارد و هیچ فردی حق کپی و استفاده دیگری از آن را ندارد.

برای دریافت خدمات فقط صرفا از شماره اعلام شده باید اقدام کرد.

پاسخ تلفنی تنها در صورت ثبت نام انجام میشود.