بازگشت به رابطهتیپ شخصیتیعاشق کردن و ازدواج

فرد خودشیفته چه رفتاری دارد؟!

نشانه های فرد خودشیفته چیست؟!

چگونه با یک فرد خودشیفته برخورد کنیم؟!

برخورد با یک شخص خودشیفته کار آسانی نخواهد بود زیرا آنها حساس تراز هر فرد دیگری عمل می کنند. مدیریت ارتباط با افراد خودشیفته باید داراییک سری برنامه ریزی های دقیق باشد که باعث برانگیختگی آنها نشود. اینافراد به سختی متوجه دنیای اطراف خود می شوند و نمی توانند، به راحتی بادنیای اطراف خود ارتباط برقرار کنند.

این افراد دارای دنیای کوچیکی درون خود هستند. عوامل و شرایط گوناگونی، هستند که باعث شکل گیری شخصیت های گوناگون خواهد شد. اما برایبرخورد با افراد با تیپ های شخصیتی متفاوت راهکار های برخوردی وجوددارد که برای ادامه ارتباط و تاثیر عمیق تر بر روی این افراد باید آنها رارعایت کرد. اگر می خواهید بدانید که با تیپ های شخصیتی دیگر چگونه رفتار کنید به صفحه اول سربرگ تازه بروید. 

برخورد با افراد خودشیفته در ظرف زمانی دراز مدت:

فرد خودشیفته چه رفتاری دارد
چگونه با فرد خودشیفته رفتار کنیم

اولین قدم در ادامه برخورد با افراد خودشیفته، شناسایی آن افراد است:

همه شما باید بدانید که همه افراد دارای یک خودشیفتگی درونی هستند. امااین خودشیفتگی کامل نبوده روی رفتار های آنها تاثیر نخواهد گذاشت. افرادخودشیفته هیچگاه نمی توانند، حس همدلی را در درون خود بیدار کنند. مهمترین ویژگی که در این تیپ شخصیتی است، این مسئله می باشد که آنهاقادر نخواهند بود که مسائل را از دید دیگران نگاه کنند، و احساست دیگرانرا درک کنند. این بدین معنی خواهد بود که او فقط به خود فکر کرده و تنهابرای کمک به خود گام خواهد برداشت.

دومین قدم برخورد با فرد خودشیفته آن است که فاصله خود را با او حفظکنید. افراد خودشیفته به این دلیل که دنیای کوچکی دارند و خود را لایقبهترین ها می دانند از افرادی که زیاد دور و برشان باشند خوششان نخواهداومد و بیشتر به دنبال به دست آوردن هستند. فرد خودشیفته همیشه نیازمندتمجید و تحسین دیگران خواهد بود.

راه تشخیص آنکه بدانید با فردی خود شیفته سازوکار دارید حتما این سوالها را در شرایط مختلف از خود بپرسید، که آیا او فکر می کند که دنیا درمحور او میچرخد؟! آیا او فکر می کند که از همه بهترین خواهد بود؟! آیا برایآنکه توجه او را جلب کنید، باید مدام از او تعریف کنید؟! آیا او احساساتشما را نخواهد شناخت؟!

در پاسخ به این سوال ها اگر جوابتان مثبت بود باید بدانید که حتما با یک فردخودشیفته ملاقات کرده اید، و برای بر قراری ارتباط با او سختی های زیادیرا باید تحمل کنید.

نیاز شما ارجحیت دارد!

شما باید بدانید که قبل از هر موردی، عزت نفس ما ارجحیت دارد. نیاز هایخود را بشناسید و به طرف مقابل خود بازگو کنید. اگر او شما را نادیدهبگیرد، ناراحت نشده و سعی کنید که به او بفهمانید تنها او در دنیا وجودندارد. اگر فرد خود شیفته مقابلتان تنها به غیر از شخصیتی که دارد، نیازهای دیگر شما را تامین می کند، به ارتباط با او ادامه دهید در غیر اینصورت باید بدانید که ادامه این ارتباط به ضرر شما خواهد بود. اما باز همنباید ناامید شوید زیرا نقطه ضعف افراد خودشیفته نادیده شدن است. شمامی توانید با نادیده گرفتن آنها، تحریکشان کرده که به شما توجه کنند، وسعی کنند آن تعریف و تمجید را برگردانند.

اجتناب از بازی ذهن

فرد خودشیفته معمولا علاقه زیادی به راه انداختن بازی ذهن دارد. او شمارهمتزلزل کرده و سعی دارد که حرف خود را به کرسی بنشانند. در برخورد باافراد خودشیفته باید کمی غرور خود را کنار گذاشته و این بابی ذهن راشناسایی و به آن پایان دهید. یکی از این بازی های ذهن سرزنش کردناست، فرد خود شیفته اعتقاد دارد که هیچگاه اشتباه نخواهد کرد. اگراشتباهی کند، منتظر شخصی برای سرزنش کردن خواهد بود و بعد از بحثجدل نوبت به شما خواهد رسید. پس از این بازی دوری کرده و هیچگاه بهسراغ سرزنش نروید و در یک موقعیت مناسب با بیانی خوب حد و مرز ها راتعیین کنید.

افراد خود شیفته معمولا دروغگویخوبی هستند و اوضاع را جوری به نفعخود تمام خواهند کرد که انگار هیچ تقصیری ندارند. زمانی با او به جنگبپردازید که مدرک کاملا مهمی دارید، زیرا حتما شکست خواهید خورد. مهمترین راهکار برخورد با فرد خود شیفته، رویکرد غیر پاسخگو است. سعی کنیداز کنار حرف های او راحت بگذرید، هیچگاه نباید توهین و سرزنش های او رابه خود بگیرد و کاملا عادی رفتار کنید. زیرا فرد خودشیفته عاشق بحث وجدال می باشد.

انتظار نداشته باشید که روی خوش نشان دهد!

فرد خود شیفته چگونه رفتار می کند
آیا فرد خودشیفته عاشق می شود

افراد خود شیفته کاملا مغرور هستند و دیگران را از خود کمتر خواهند دید. افراد خودشیفته معمولا جذب اشخاصی خواهند شد که اعتماد به نفس زیادیدارند و اهمیتی به توجه دیگران نخواهند داد، زیرا درون فرد خودشیفته کاملاخالی از اعتماد به نفس است و همه زندگی آن ظاهر سازی می باشد. هرگزنباید منتظر تعریف و تمجید از یک فرد خودشیفته باشید، خود را آماده تحقیرکردن بکنید. هیچ فردی نمی تواند تمام انتظارات او را برآورده کند زیرا بهدنبال فردی هستند که به هر ساز او برقصد.

شنونده خوب!

یک فرد خودشیفته به کسی احتیاج دارد که او را به خوبی دیده و بشنود. فردخودشیفته تمایل شدیدی به گوش شنوا شما دارد و اگر این کار را از او دریغکنید، باید بدانید که کج خلق و غیر قابل تحمل خواهد شد. البته این توجهکردن به او حد و مرزی خواهد داشت، و اگر در زمانی هستید که نمی توانیدبه او توجه کنید و انتظار دیده شدن او یک کار غیر معقول است، از کنار اوبگذرید، و خود را اذیت نکنید.

رو راستی در تعریف و تمجید

در شخصیت یک فرد خودشیفته قطعا یه مورد نظر شمارو جلب کرده است. پیبه سراغ تمجید آن مورد بروید. این مسئله باعث خواهد شد که هم تعریفتانکاملا رو راست به نظر بیاید و دلیل ارتباط خود را با او به خوبی یادتان خواهدموند. مثلا اگر یک فرد خودشیفته صدای خوبی دارد سعی در تعریف آنویژگی کنید و بگوید که صدای تو  نت خیلی زیبایی  دارد. این گونه تعریفکاملا صادقانه خواهد بود و فرد خودشیفته نسبت به آن تعریف منعطف تر میباشد. افراد خودشیفته بیشتر از دیگران نیاز به تعریف خواهند داشت. زیرااین افراد دچار عدم اعتماد به نفس هستند و برای هر کاری نیاز به تاییددیگران خواهند داشت اسن افراد برای دیگران زندگی خواهند کرد. تعریفکردن شما باعث خواهد شد او از این مسئله لذت برده و بتواند به راحتی باشما ارتباط برقرار کند. این افراد حتی اگر شما در حال تعریف کردن از اوباشید باز هم به این فکر می کنند که چگونه شما را تحت کنترل بگیرند، زیراته ذهن آنها یک نا امنی عمیقی وجود خواهد داشت. پس برای ارتباط با اینتیپ شخصیت باید نهایت احساس اطمینان را به او بدهید

فرد خودشیفته را قانع کنید که تمامی خواسته های  شما به نفع او خواهد بود.

اگر می خواهید فرد خود شیفته باب میل شما رفتار کند، باید همیشه خواستههای خود را در نظر او به گونه این تعریف کنید که به نفع او می باشد. زیرااین افراد از معنی عشق بی قید و شرط هیچ درکی ندارند و تمامی ارتباطهای آنها بر اساس منفعت خودشان است. مثلا اگر فرد خودشیفته ای که بااو ارتباط دارد، به جایگاه اجتماعی بسیار اهمیت می دهد، برای پوشیدن یکلباس اینگونه بگوید که شنیده ام فلان بازیگر این استایل را استفاده می کند.

انتقادی سازنده:

افراد خودشیفته نقاط ضعف زیادی خواهند داشت. هیچگاه به انتقادی تند وتیز به آنها فکر نکنید، زیرا باعث می شود که آنها کاملا خشمگین شوند. ازبیان حرف های که باعث تحقیر آنها خواهد شد کاملا اجتناب کنید. برای بیانکردن انتقاد خود از کلمات کاملا نرم و لطیف استفاده کنید. ابراز احساستدر این مسئله می تواند کاملا موثر باشد. مثلا اگر همسر خود شیفته شمادچار کمی مشکل است، از الفاظ احساسی ابتدا استفاده کرده و بعد نقطهضعف آنها را بیان کنید.

تایید کنید که رفتار افراد خودشیفته باعث آسیب به خود آنها خواهد شد.

افراد خودشیفته یک دید نا متعادل نسبت به خود و زندگی اطرافشان خواهندداشت. این دید نا متعادل باعث بروز برخی از رویکرد های رفتاری نامتعارفمی شود. احساس تنهایی درون افراد خودشیفته همیشه وجود دارد. این افرادنمی توانند به درستی با دیگران ارتباط برقرار کنند. در این مرحله شروع بههمزاد پنداری کرده و به فرد خود شیفته متذکر شوید که چگونه این رفتار هاباعث آسیب خواهد شد.

کمک گرفتن از یک فرد متخصص:

اگر شخص خودشیفته برای شما ارزش زیادی دارد حتما برای ارتباط برقرارکردن با او از یک متخصص کمک بگیرید. فرد متخصص کاملا بی طرفاست. این فرد با معرفی راهکار های خاص می تواند شما را به چگونگیارتباط با یک فرد خودشیفته راهنمایی کند.  روانشناسان با ارائه روش هایمختلف می تواند به درمان یک فرد خودشیفته کمک کرده تا این دید نامتعادلدرمان شود. این راهکارها تمامی رویکرد های رفتاری شخص خودشیفته راتغییر داده و به او می فهماند که جز خودش افراد دیگری نیز در دایرهارتباطی او موجود هستند.

آیا فرد خودشیفته عاشق خواهد شد؟!

فرد خود شیفته چگونه رفتار می کند
نشانه های فرد خودشیفته

این سوال ذهن همه را به خود جلب کرده است. یک فرد خودشیفته نیز میتواند مانند دیگران عاشق شود البته عشق برای آنها متفاوت خواهد بود. آنهامیتوانند نگران شخصی باشند که اورا دوست دارند. روابط عشقی آنها کاملابر اساس داد ستد است. مهارت های اجتماعی افراد خودشیفته  کاملا  درسطح بالایی قرار دارد آنها ممکن است در اولین برخورد افراد زیادی را بهخود جذب کنند. اما اگر از فرد خودشیفته درخواست کنید که بیشتر با همصمیمی شوند و از او انتظار عشق داشته باشید ممکن است شما را ترککنند. باید بپذیرد که یک فرد خودشیفته کاملا تعریف متفاوتی از عشق راخواهد داشت. آنها اول خود را می بینند، و عشق آنها نسبت به شما نیز برایخودشان است. تمام محبت های آنها بر اساس نیاز احساسی می باشد کهاز طریق شما دریافت می کنند. این پذیرش به شما کمک خواهد کرد که بهتربا این ابراز احساسات خودخواه چگونه کنار آمده و بتوانید روابط خود را بهترپیش ببرید.

این نکته حائز اهمیت خواهد بود، فردی که با یک شخص خودشیفته رو به رومی باشد، ممکن است یک شکست عشقی عمیقی را تجربه کند. برایجلوگیری از این شکست باید توجه داشته باشید که راه و روش های مختلفیوجود دارد. ابتدا هرگز خود را نبازید، و سعی کنید بهترین خود را به نمایشبگذارید، زیرا کمال پرستی بودن یک خودشیفته بزرگترین نقطه ضعف اوخواهد بود. بعضی از خودشیفته ها بر روی روابط خود نگاهی واقع گرایانهخواهند داشت آنها به این فکر می کنند که هدفشان مهمترین دارایی است کهدارند و هیچ آدمی حق اجازه آنرا ندارد که آنها را از هدفشان دور کند. آنهااحساسات مثبتی به طرف مقابل خود خواهند داشت اما این احساس مثبتباعث میشود که او را کور کرده و شما را نسبت به هر چیزی در زندگیشترجیح دهد.

کلام آخر:

افراد خودشیفته یک بیمار هستند. آنها برای درمان خود نیازمند کمک خواهندبود. برای درمان آنها باید سختی های زیادی را تحمل کنید. زیرا به دلیلنگرش نا متعادلی که از خود خواهند داشت هیچگاه نمی توانند بپذیرد کهدارای مشکل بوده و این امر پروسه درمان را کاملا سخت خواهد کرد.

ارتباط با این نوع تیپ شخصیتی واقعا دشوار بوده و باید روش هایسیاستمندانه ای را انتخاب کنید. این افراد حساسیت بیشتری خواهند داشتو نمی تواند قبول کنند که در کاری مهارت دارند. همه چیز برای این افرادمعنی باید را خواهد داد. اما باید بدانید که بعد از درمان تبدیل به یک فردشگفت انگیز شده و می تواند احساسات و منطق را در یک راستا جلو ببرند

؛؛برای آشنایی با مراحل و تکنیک ها همچنین پرسش سوالات خود میتوانید به تیم مشاوره سربرگ تازه از طریق تلگرام و واتس آپ پیام ارسال کنید، تیم روانشناسی سربرگ تازه از بهترین و با تجربه ترین روانشناسان ایرن تشکیل شده است، همچنین تمام روانشناسان سربرگ تازه زیر نظر آقای رجب پور دوره های ان ال پی و جذب را گذرانده اند و صلاحیت پاسخگویی سوالات شما را دارند؛؛

۰۲۱۹۱۳۰۵۰۵۹

۰۹۱۲۹۳۰۵۰۲۰

Telegram (برای ارتباط سریع تر با تلگرام روی لینک آبی رنگ کلیک کنید)

Whatsapp (برای ارتباط سریع تر با واتس آپ روی لینک آبی رنگ کلیک کنید)

کانال روانشناسی: sarbargetaze

پکیج بازگشت به عشق و ازدواج
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
آیا سئوالی دارید ؟

09129305020

در تلگرام بپرسید